Susurluk raporu Mesut Yılmaz’dan istenecek

Haber Tarihi : 04.09.2009 10:57:08 Ergenekon ana davasına 25 gün ara verildi. Kutlu Savaş tarafından hazırlanan Susurluk Raporu'nun tek orjinal metninin, dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz'dan istenmesi karara bağlandı.
A +   A -

 

İstanbul 13 . Ağır Ceza Mahkemesi ' nde gö ; rü ; len Ergenekon ana davasının bugü ; n gö ; rü ; len duruşmasında 6 saat verilen aranın ardından başkan Kö ; ksal Şengü ; n , 44 ana başlık halinde hazırladıkları kararı okudu .
Ara kararın en ö ; nemli maddelerinden birisi , Kutlu Savaş tarafından hazırlanan Susurluk Raporu ' nun tek orjinal nü ; shasının , dö ; nemin Başbakanı Mesut Yılmaz ' dan istenmesi oldu . Maddede ; Yılmaz ' ın , bu tek orjinal suretin kendisinde olduğuna ilişkin basın aç ; ıklamaları bulunduğu bildirildi .
Ergenekon davasıyla birleştirilen Danıştay davası sanıklarından Osman Yıldırım iç ; in gö ; revlendirilen avukat Ramazan Zeybek ' in , aynı zamanda Ergenekon ana davası sanıklarından Muhammet Yü ; ce ' nin de avukatı olması tartışmalara neden olmuştu . Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgü ; zel , birleştirilen iki dava sanıkları arasında menfaat ç ; atışması olduğunu gerekç ; e gö ; stererek Yıldırım iç ; in Ergenekon davasında vekaleti bulunmayan başka bir avukatın gö ; revlendirilmesi yö ; nü ; nde mü ; tala vermişti . Mahkeme heyeti bu talebi yerinde bularak İstanbul Barosu ' ndan başka bir avukatın gö ; revlendirilmesinin istenmesini karara bağladı .
Bazı sanıklar ile avukatlarının saatleri bulan talepleri nedeniyle yargılamanın aksamasını gerekç ; e gö ; stererek mahkeme tarafından her sanık ya da avukata yarım saat sü ; re verilmesine ilişkin talep de eleştirilere neden olmuştu . Kemal Kerinç ; siz ' in de aralarında bulunduğu bazı sanıklar ile avukatları tarafından , alınan bu ara kararın hukuka aykırı olduğu gerekç ; esiyle yok sayılmasına ilişkin talepleri , mahkeme heyeti tarafından reddedildi .
Ergenekon davasının kilit ismi haline gelen Tuncay Gü ; ney ' in , Emekli Sandığı ' ndan herhangi bir maaş alıp almadığı , almışsa hangi tarihten itibaren aldığı , dayanağının ne olduğu ve halen devam edip etmediğinin sorulması kararlaştırıldı . Soruşturması devam ettiği bildirilen Tuncay Gü ; ney ' e ait tü ; m soruşturma evraklarının incelenmek ve iade edilmek ü ; zere istenilmesine , incelendikten sonra Gü ; ney hakkında ne gibi bir işlem yapılacağının değerlendirilmesine karar verildi .
METİN Ç ; ELİKBAŞ HAKKINA SUÇ ; DUYURUSU
Yaptığı 12 gü ; nlü ; k savunması sırasında savunma sınırlarını aştığı ileri sü ; rü ; len , Susurluk davasını yü ; rü ; ten mahkeme heyetine de başkanlık yapan , Kemal Alemdaroğlu ' nun avukatı Metin Ç ; etinbaş hakkında Silivri Cumhuriyet Savcılığı ' na suç ; duyurusunda bulunulması karara bağlandı .
Daha ö ; nceki oturumlarda basında ç ; ıkan haberler nedeniyle duruşmalara gelmekten muaf tutulan tutuklu sanık Ü ; mit Sayın ' ın , bu karardan sonra ç ; ıkan haberler nedeniyle duruşmada hazır bulundurulmasına karar verildi . Ayrıca sağlık sorunları bulunduğu belirtilen Ü ; mit Sayın ' ın , Silivri Devlet Hastanesi ' ne sevk edilerek sağlık durumunun raporla tespiti ve tedavisi iç ; in gerekli işlemin yapılmasının istenmesine karar verildi .
Tutuklu sanık Mehmet Ö ; ztü ; rk , kendilerinin nasılsa tahliye edilemeyeceklerini belirterek en azından ' Gizli tanık Anadolu ' nun isminin Ü ; mit sayın olduğunu sö ; ylemiyorum ama Ü ; mit Sayın ' ın tahliyesini istiyorum ' şeklinde talepte bulunmuştu .
Ergenekon davasıyla birleştirilen ve sanıklarının henü ; z savunması alınmamış olan Danıştay davasıyla ilgili olarak bazı konuların aydınlanması iç ; in 7 ayrı ara karar alındı .
Bu ara kararlardan bazıları şö ; yle ;
' Sanık Alparslan Arslan ' a ait 34 BE 026 plakalı aracın 4 Mayıs 2006 ile 16 Mayıs 2006 tarihleri arasındaki kö ; prü ; ve otoban geç ; iş zamanının bildirilmesi iç ; in Karayolları Genel Mü ; dü ; rlü ; ğü ; ' ne yazı yazılması '
' Danıştay binasının ç ; evresindeki kurum ve kuruluşlardan temin edilip emanete alınan kamera gö ; rü ; ntü ; lerinin incelenmesi iç ; in mahkememiz hakimlerinden Hü ; snü ; Ç ; almuk ' un gö ; revlendirilmesine , bu konuda kendisine tam yetki verilmesine '
' Ankara Emniyet Mü ; dü ; rlü ; ğü ; ' ne yazı yazılarak 3 Mayıs 2006 ile 17 Mayıs 2006 tarihleri arasında Danıştay binasının gü ; venliği ile ilgili kameraların arızaları nedeniyle alınan cihazların arızalı olsa bile Oyak Savunma ve Gü ; venlik A . Ş . ' den temin edilerek mahkememize gö ; nderilmesinin istenmesine '
' Oyak Gü ; venlik ve Savunma şirketi ile Odak Gü ; venlik ve inşaat şirketinin suç ; tarihi itibariyle yö ; netim kurulu başkan ve ü ; yelerinin ad ve adreslerinin sorulması ve buna ilişkin belgelerin istenmesi iç ; in Ankara Ticaret Sicil Memurluğu ' na yazı yazılmasına '
' Danıştay Başkanlığı ' na yazı yazılarak 3 Mayıs 2006 ile 17 Mayıs 2006 tarihleri arasında Danıştay binasının gü ; venliği ile ilgili kameraların arıza nedenlerinin , hangi tarihlerde Oyak Savunma ve Gü ; venlik şirketine bildirildiğinin ayrıca bu tarihler dışında kameraların arıza yapıp yapmadığının , Danıştay ' da gö ; revli olup kameraların bakım ve onarımından sorumlu kişinin adının sorulmasına , bu arızalarla ilgili olarak bahsedilen şirket ile yapılan yazışmalara ilişkin tü ; m belgelerin istenmesine '
Soruşturma kapsamında el konulan el bombalarıyla ilgili olarak ilgili kuvvet komutanlıklarına yazı yazılarak el bombaları ve mü ; himmatının tesliminden itibaren birlik ve şahıs olarak tarihlerini belirtir şekilde zimmet silsilesinin ve sarf edilmişse raporunun ayrıntılı olarak bildirilmesinin istenmesine karar verildi .
Tü ; m sanıklar ve avukatlarının tahliye talepleri , kuvvetli suç ; şü ; phesi devam ettiği gerekç ; e gö ; sterilerek reddedilen duruşma , 28 Eylü ; l 2009 gü ; nü ; saat 09 . 30 ' a ertelendi .


ÇOK OKUNAN HABERLER

ANKET

Bağımsız Anket Bulunamadı !