'Çeyrek asırdır akan kan duracak!'

Haber Tarihi : 31.08.2009 12:37:51 İçişleri Bakanı Beşir Atalay, 'Demokratik Çözüm Süreci'nde 29 Temmuz'dan bugüne gelinen noktayla ilgili açıklama yaptı.
A +   A -

 

ATALAY ' IN AÇ ; IKLAMALARI :

Sö ; zlerime bir rahmet dileğiyle başlıyorum . Bildiğiniz gibi dü ; n Şemdinli ' de 4 şehidimiz var . Ü ; zü ; ntü ; mü ; zü ; ifade ediyorum . Şehitlerimize Allah ' tan rahmet , ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum . İnşallah yü ; rü ; ttü ; ğü ; mü ; z ç ; alışmalar başarıyla sonuç ; lanır da bu olaylar bir daha yaşanmaz .

Bildiğiniz gibi 1 ay ö ; nce yine bu salonda sizinle bir araya gelmiş ve birtakım ç ; alışmalarla ilgili bilgi vermiştik . Biz bu sü ; reç ; te herkesin katkısının ö ; nemli olduğunu belirtmiştik . Bu ç ; erç ; evede ç ; ok ö ; nemli kapsamlı ç ; alışmalar yaptık .

GÖ ; RÜ ; ŞMELER

Toplumun ç ; ok farklı kesimlerinden ve 5 siyasi parti temsilcileriyle bir araya geldik . 22 sivil toplum kuruluşu , 11 meslek ö ; rgü ; tü ; ile biraraya gelerek gö ; rü ; ş alışverişinde bulunduk . Şehit ailelerini temsil eden 24 dernek ile gö ; rü ; ştü ; k . Ve gö ; rü ; şlerine gü ; vendiğimiz şahıslarla gö ; rü ; ştü ; k .

Bu gö ; rü ; şmelerde pek ç ; ok husus gü ; ndeme getirildi . Farklı kesimlerden fikir aldık . Gö ; rü ; şmelerde muhataplarımızı dinledik ve fikirlerimizi sö ; yledik . Bu konuda da gerç ; ekten hedefe ulaştık . Yaptığımız hemen bü ; tü ; n gö ; rü ; şmelerdee sorunun ç ; ö ; zü ; lmesi gerektiği konusunda toplumda mutabakat olduğunu gö ; rdü ; k . Herkes bir defa terö ; rü ; n bitmesini ve demokratikleşmeyi istiyor . Bu konuda herekesin , siyasi partilerin elini taşın altına koyması ve sorumlu davranması gerekiyor . Bu sü ; reç ; te tü ; m sivil toplum kuruluşları ve muhataplarımız sorumlu davrandı ve sü ; rece mü ; dahil oldular .

Bir ö ; nemli meslek kuruluşumuzun başkanı , bü ; tü ; n değerlendirmeleri yaptıktan sonra kulağıma eğildi ve dedi ki ; ' Tam 30 gü ; ndü ; r rahatsızlığımdan dolayı yatıyordum ama bu ö ; nemli konu iç ; in yataktan kalktım ve geldim ' dedi .

Ve bu sü ; reç ; te kimi işini , kimi tatilini bırakarak geldi ve hepsşi bir emek verdiler . Hepsi bana dosya verdi . Daha ö ; nceden hazırlıkları olanların dışında diğerleri de oturup ç ; alışmış ve dosya hazırlamışlar . TOBB ve sayın Başkan konuya ç ; ok duyarlı davrandılar . Tabandan başlayarak bü ; tü ; n bö ; lge temsilcilikleri toplantılar yapıyorlar ve bize kapsamlı bir rapor getirecekler .

Bir geniş ç ; aplı toplantı planladım . Kadın kuruluşları , yazarlar birlikleri her yelpazeden kuruluşlar vardı . 50 kişi geldi . Ö ; ğlen saatlerinde başladı akşama kadar devam etti . Ve ben o gü ; n orada gelen insanların ne kadar rahat bir ortamda , kimseyi rencide etmeden bu konuyu tartıştıklarını gö ; rdü ; m . Bu toplumumuz iç ; in gü ; zel bir gelişme . Tü ; rkiye ' de artık bü ; yü ; k bir olgunlukla birtakım şeyleri tartışıyoruz .

Bir sivil toplum temsilcisi ' Devlet ilk defa bizim gö ; rü ; şlerimizi dikkate alıyor ve dinliyor ' dedi . Bunu birç ; oğu sö ; yledi . Kamuoyu araştırmaları da yapıyoruz . Bunu da değerlendiriyoruz . Bu ç ; alışmaları da veri olarak kullanıyoruz . Sü ; recin bilimsel boyutu ç ; ok ö ; nemli . Bilim adamlarıyla gö ; rü ; şmelerimiz var . YÖ ; K ile bu konuda gö ; rü ; şeceğiz .

Bö ; ylesine geniş bir mutabakat ç ; ö ; zü ; me ilişkin umutlarımızı ç ; ok arttıdı . Ben ç ; ok umutluyum . STK ' lar , sendikalar , odalar , meslek kuruluşları meğer bu konuda yıllar iç ; inde ne ç ; ok ç ; alışmışlar . Kafa yormuşlar .

ESKİ ALIŞKANILIKLARI TERK EDELİM

Artık eski alışkanlıkları terkedelim . Her aç ; ılımın ardında yabancı bir el aramaktan vazgeç ; elim . Tü ; rkiye ' nin gü ; cü ; ne gü ; venelim . Bu sorunu biz ç ; ö ; zeceğiz . Yü ; rü ; ttü ; ğü ; mü ; z ç ; alışmaları bir yabancı kuruluşun hazırladığını iddia etmek bü ; yü ; k haksızlıktır . Bu Tü ; rkiye ' ye gü ; venmemektir . Uluslararası think-tang / dü ; şü ; nce kuruluşları birç ; ok konuda araştırma yapar ve rapor yazar . Bu kuruluşlar Tü ; rkiye ' de de var . Bunlar da aynı şeyi yapıyor .

Kü ; ç ; ü ; k bir dü ; şü ; nce kuruluşu bir yerde Tü ; rkiye ile ilgili birkaç ; satır bir şey yazdı diye bu aç ; ılımı oraya bağlamak mantık dışıdır . Biz yıllardır terö ; rle mü ; cadele ediyoruz . Bizim uzmanlarımız , fikir beyan eden insanlarımız yok mu? Biz kendi insanımıza gü ; veniyoruz . Bize verilen bü ; tü ; n raporları titizlikle değerlendiriyoruz . Bundan sonra da bu bö ; yle devam edecek .

İLK AŞAMA BAŞARIYLA BİTTİ

Demokratik aç ; ılım sü ; reci ile birlikte Tü ; rkiye ' de ç ; ok verimli tartışmalar yapılmaya başlandı . Ç ; ok değerli analizler yapıldı . Son 1 aya bakarsak ne kadar sağlıklı bir mü ; zakere , değerlendirme sü ; reci olduğunu gö ; rü ; rü ; z . Bununla ö ; vü ; nmeliyiz . Bunda basının da ç ; ok bü ; yü ; k katkısı var . Milletimiz kendi sorunlarını korkmadan , ç ; ekinmeden aç ; ıkç ; a konuşmakta ve ç ; ö ; zü ; m aramaktadır . Bu ç ; ok ö ; nemlidir .

Elbette farklı gö ; rü ; şler olacaktır . Demokratik hukuk develetinde herkes en aykırı gö ; rü ; şleri bile dile getirebilir . Kişilik haklarına saldırmadan , hakarete başvurmadan medeni bir şekilde herşeyi tartışabilriiz . Demokratik aç ; ılım sü ; recinin ilk aşaması ç ; ok başarılı geç ; miştir .

Demokratik aç ; ılım dediğimiz illa ki bü ; yü ; k teklifler , politikalar değildir . Bü ; tü ; n bunlar ç ; ok ö ; nemli gelişmelerdir . Geç ; tiğimiz 1 ay iç ; inde kafaları bulandırmaya ç ; alışan birtakım şeyler de oldu . Bu sü ; reç ; ü ; lkemizin daha huzurlu olmasını sağlamaktır . Bizim amacımız bu ü ; lkede yaşayan herkesin kendini ö ; zgü ; rce ifade ettiği bir demokrasiyi inşa etmektir . Tü ; rkiye terö ; rö ; re ç ; ok can verdi . Yılları acıyla , gö ; zyaşıyla geç ; irdik . Ekmeğe uzanması gereken eller silaha uzanmıştır .

BÖ ; LÜ ; NME SENDROMUNDAN KURTULMALIYIZ

Sü ; rece karşı ç ; ıkanların bir takım yanlış veri ve ö ; ngö ; rü ; lerle , hayali projeler ü ; reterek ç ; alıştığını gö ; rü ; yorum . Kendilerinin kapısını ç ; aldığımzıda kabul etmediler , bizi reddettiler . Bilgi sahibi olmadan ü ; retilen polemikler ü ; lkemize fayda getirmez . Biz birç ; ok kesimle gö ; rü ; ştü ; k ve hiç ; birinin niyetimizle ilgili tereddü ; tü ; yok . Ç ; ü ; nkü ; bizi dinlediler . Anlattık onlara .

Biz herhangi bir paket yahut eylem planı ç ; ıkarmadık . Yaptığımız gö ; rü ; şmelerle bir mutabakata varmak istiyoruz . Muhalefet bizi iç ; erği aç ; ıklamamakla itham ediyor . Bir yandan da ü ; lkeyi bö ; leceğimizi sö ; ylü ; yorlar . Biz anlatmadan ne yapacağımızı bunu nasıl ç ; ıkardılar? Bin yıldır birlikte yaşayan milletimizi bö ; lmeye kimsenin gü ; cü ; yetmez , yetmeyecektir . Ç ; atışma lobisinin değirmenine su taşımaktan artık vazgeç ; ilmesi gerekiyor . Bö ; lü ; nme sendromundan kurtulmalıyız . Hiç ; kimse devletin birliğini , resmi dilinin Tü ; rkç ; e olduğuunu , milli bayrağımızı tartışmıyor . Bunları biz her zaman sö ; yledik . Sayın Başbakan hep sö ; ylü ; yor .

Buradan vatandaşlara sesleniyorum . Bu bir milli birlik , kardeşlik ve huzur projesidir . Bu projede tek bir muhatabımız var o da milletimizdir . Biz milletimize gü ; veniyoruz .

Dü ; n ç ; ok tecrü ; beli bir araştırmacı yazarla bu konuları değerlendirdik . O da ifade etti ' Ben dedi bu kadar yıl araştırmacıyım , her seç ; im sonrası bizim toplumumuzun basiretini hep gö ; rmü ; şü ; mdü ; r ' dedi Ben de aynen dü ; şü ; nü ; yorum . Toplumun ö ; n sezisi , algılamaları o ortak aklı oluşturur ve ç ; ö ; zü ; mü ; bulur . Bu toıplum bu sü ; recin sonuç ; larını inanıyorum ki ç ; ok iyi anlıyor .

Bu sü ; recin sonunda Terö ; r sona erecek , Tü ; rkiye huzura kavuşacak , Yü ; reği dağlanan analara yenileri eklenmeyecek , Kardeşlik duygusu pekişecek , Bö ; lgeye daha fazla kaynak aktarılacak , projeler hızla tamamlanacak , Herkes daha gü ; ç ; lü ; bir Tü ; rkiye ' de yaşayacak , Herkes kendini gü ; vende hissedecek , Demokrasimizin standardı yü ; kselecek , Demokratikleşerek terö ; r sorununu ç ; ö ; zen Tü ; rkiye dü ; nyaya ö ; rnek olacak , Bö ; lgemizde ve dü ; nyada daha etkili bir aktö ; r olacağız . Bu bir bö ; lgenin değil , bü ; tü ; n Tü ; rkiye ' nin atılımıdır .

Ü ; LKENİN BÜ ; TÜ ; NLÜ ; ĞÜ ; NÜ ; N GARANTİSİ BİZİZ

Bizim bunlar dışında bir gizli gü ; ndemimiz yoktur . Komplo teorileriyle bu sü ; rece yaklaşımları yadırgıyoruz . Siyaset , toplumun sorunlarına ç ; ö ; zü ; m bulma sanatıdır . Ü ; lkenin bü ; tü ; nlü ; ğü ; nü ; n garantisi biziz . Biz Tü ; rkiye ' de belirli bö ; lgelerin değil Tü ; rkiye ' nin partisiyiz . Birliğin bü ; tü ; nlü ; ğü ; n kardeşliğin ö ; ncü ; sü ; ve garantisiyiz .

Bugü ; n bö ; lü ; nme lafları ediliyorsa bu daha ö ; nce bu konuda ç ; alışma yapılmamasıyla ilgili . Şimdi bu sorunu ç ; ö ; zmezsek daha bü ; yü ; k sıkıntılarla karşılaşacağız . Yıkıcı değil yapıcı olmak gerekir . Bu nedenle tü ; m siyasi aktö ; rlere ç ; ağrı yapıyorum : Bu ç ; ö ; zü ; m sü ; recine siz de katkıda bulunun . Buna engel olmayın , ö ; nü ; nü ; tıkamayın .

NE YAPTIĞIMIZI BİLİYORUZ

Bu sü ; reç ; le ilgili olarak vatandaşlarımızın gö ; nlü ; rahat olsun . Hü ; kü ; met olarak en başından beri ne yaptığımızı biliyoruz . Attığımız her adımı dü ; şü ; nerek atıyoruz . Toplumun herhangi bir kesimind oluşan hassasiyeti ve partilerin fikirlerini dikkate almak bu sü ; recin bir gereğidir . Ç ; ü ; nkü ; mutabakat sorunun ç ; ö ; zü ; mü ; nü ; kolaylaştırır . Kimsenin kaygısı olmasın . Milletimizin duyarlılıkları dikkate alınmaktadır .

Afaki olmayan teklifler , toplumsal kabule mashar olmayan ö ; neriler getirmek de en az sü ; rece karşı ç ; ıkmak kadar olumsuz olur . Toplumun duyarlılıklarına aykırı teklifler zarar verir . Bu sü ; reç ; siyasi kaygılarla ele alınacak bir konu değildir . Siyeset ü ; stü ; bir bakış aç ; ısıyla sü ; reci takip etmek gerekiyor .

Biz bu meseleye yeni de başlamadık . TRT6 gibi ne kadar ö ; nemli adımlar atıldı . Bu sü ; reç ; 10 yıllık bir demokratikleşme sü ; reci . Bakın 7 yıl demiyorum . Bu tarihi bir sorumluluktur . Bu sorumluluktan kaç ; anları ve ç ; ö ; zü ; mü ; n ö ; nü ; nü ; tıkayanları milletimize havale ediyoruz . Şu anda birç ; ok diplomatik ilişki sü ; rdü ; rü ; lü ; yor . Gö ; rü ; ş alıp veriyoruz . 1 aylık sü ; re zarfında bizim sü ; reci doğru yö ; nettiğimiz ortaya ç ; ıkmıştır .

AÇ ; ILIMIN AÇ ; IKLANACAĞI YER TBMM ' DİR

Sü ; reç ; bundan sonra da şö ; yle işleyecek ; Şimdiye kadar yaptığımız gö ; rü ; şmeler ve elde ettiğimiz gö ; rü ; ş , dü ; şü ; nce ve ö ; neriler analiz ediliyor . Bir yandan Dışişleri Bakanlığı ve dier kurumlarla işbirliğimiz sü ; rü ; yor . Bu değerlendirmeler sonucunda kısa , orta ve uzun vadede gö ; rü ; şlerimizi Başbakan ' a sunacağız . Bu konunun Bakanlar Kurulu ' nda da gö ; rü ; şü ; lecek . Benim başkanlığımda ekip aç ; lışmaları devam edecek . Bizim amacımız parlamento yasama yılı başlamadan bu ç ; alışmaları belli bir seviyeye getirmektir . Bu ö ; neri ve politikaları aç ; ıldığında meclis ç ; atısı altında aç ; ıklayacağız . Ç ; ö ; zü ; mü ; n adresi millet iradesinin tecelli ettiği TBMM ' dir . Nihai değerlendirme ve tekliflerimiz orada aç ; ıklanacaktır .

SORU-CEVAP

Beşir Atalay konuşmasınnı sonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı . Atalay bir soru ü ; zerine ' Bu sü ; reç ; le ilgili bir Anayasa değişikliği gü ; ndemimizde yok ' dedi . İç ; işleri bakanı af konusundaki soruya ' Af diye bir kavramı hiç ; zikretmediklerini belirterek ' Zikretmiyoruz da ama , bu işin başı silahların bırakılması ve tasfiye . Bunun iç ; in ç ; ok ç ; alışmak lazım . Bü ; tü ; n alternatifler ü ; zerinde de ç ; alışıyoruz . ' yanıtını verdi .


ÇOK OKUNAN HABERLER

ANKET

Bağımsız Anket Bulunamadı !